Välkommen in!
IT-tjänster
Kontakt

Välkommen till J.A. Törnqvist!

Väl­kom­na till J.A. Tör­nqvist! Vi är ett mång­fa­cet­te­rat fö­re­tag som drivs av Jo­han­na och Andre­as Tör­nqvist i Rixö strax ut­an­för Bras­tad i Ly­se­kils kom­mun. Vi tror på att le­ve­re­ra håll­ba­ra pro­duk­ter ef­ter kun­dens be­hov. Verk­sam­he­ten spän­ner från tek­nis­ka och skräd­dar­syd­da lös­ning­ar till na­tur­li­ga pro­duk­ter som kom­mer av sam­ar­be­te med na­tu­ren. Vår kon­sult­verk­sam­het er­bju­der skräd­dar­syd­da IT-lös­ning­ar, såsom hem­si­dor, ap­par, hjälp­me­del och dy­likt.
Ett urval av de olika verksamheter som J.A. Törnqvist spänner

Tjänster inom IT och programmering

J.A. Tör­nqvist er­bju­der pro­fes­sio­nel­la kon­sult­tjäns­ter till dig som vill ha stöd med IT-tjäns­ter­na i ditt fö­re­tag. Det kan vara tjäns­ter såsom hem­si­dor, web­s­hop­par, ap­par (så­väl mo­bi­lap­par som desk­to­pap­par) el­ler hjälp­me­del till ut­bu­det på din PC.
Har du fun­de­ring­ar över om vi kan vara lös­ning­en på dina pro­blem, så tve­ka inte att höra av dig! Vi er­bju­der kost­nads­fri of­fert. Våra kon­takt­upp­gif­ter fin­ner ni un­der si­dan kontakt. Vi läm­nar gär­na ut kon­takt­upp­gif­ter till kun­der som gått med på att ge re­fe­ren­ser om oss.
Olika produkter som har producerats av J.A. Törnqvist

Biodling och honungsproduktion

Det finns få sa­ker som är så gi­van­de som att hjäl­pa till i na­tu­ren och sam­ti­digt få nå­got ut av den. Vi har tre bi­går­dar i mel­lers­ta Bo­hus­län, där våra fli­ti­ga li­gusti­ca-bin pro­du­ce­rar ho­nung, vax och bi­bröd, sam­ti­digt som de pol­li­ne­rar om­kring­lig­gan­de na­tur.
Vi säl­jer främst ho­nung­en som vi får av bina. Un­der som­ma­ren har vi nyslung­ad (fly­tan­de) ho­nung och hela året har vi rörd (fast) ho­nung, så länge lag­ret räc­ker. Ho­nung­en fin­ner ni i vår web­s­hop Nära Grönsaker. Kon­tak­ta oss gär­na om ni är in­tres­se­ra­de av ett stör­re par­ti av ho­nung el­ler and­ra bi­pro­duk­ter.
Biodling startade som en hobby och har under åren växt till sig till en verksamhet
Välkommen in!
IT-tjänster
Kontakt